2016-2017 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı

Detaylı İçerik Arama

Herhangi bir filtre seçin ve sonuçları görmek için Uygula'ya tıklayın.

Doküman Kategori: 
Soru Sayısı: 
35 Adet Soru Var
Açıklama: 

YAZILI SORULARI CEVPLARIYLA BİRLİKTE
Koçak OrtaOkulu 2016-2017 Eğitim - Öğretim Yılı
Fen Bilimleri Dersi 8A Sınıfı  2. Dönem  1. Yazılı Sınav Sorularıdır
Adı Soyadı:                        Sınıfı    :        Numarası  :
1)     Elektron-katman ilişkisi verilen elementin periyodik tablodaki yeri neresidir?

A) 4. periyot 3A grubu
B) 3. periyot 4A grubu
C) 3. periyot 3A grubu
D) 4. periyot 4A grubu

2)     Atom numarası 19 olan K elementinin elektron dağılımı hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) 8-8-3     B) 2-8-9    C) 2-8-8-1     D) 3-8-8

3)     Aşağıdaki maddelerden hangisi mermer üzerine dökülürse mermeri aşındırır?
A)  Sodyum hidroksit    B)  Amonyak    C)  Tuz ruhu    D)  Potasyum hidroksit

4)     Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi yanma tepkimesidir?
A)  2Ag2O → 2Ag + O2        B)  2Fe + 3CI2 → 2FeCI3
C)  4Fe + 3O2 → 2Fe2O3    D)  2BaO2 → 2BaO + O2
5)      
Yukarıda 2011 - 2013 yıllarına ait kimya sektöründeki bazı ürünlerin ülkemize ait ithalat grafiği verilmiştir. Grafiğe göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)  Kauçuk ve kauçuktan eşya ihalatımıza ödenen para en fazla 2011 yılındadır.
B)  Plastik ve plastikten mamul eşya ithalatına ödenen para 2013 yılında 2012 yılına göre fazladır.
C)  2013 yılındaki sabun ithalatımıza ödenen para 2013 yılındaki sabun ihracatımıza ödenen paradan fazladır.
D)  2011 yılında en fazla mineral yakıtlar/yağlara para ödenmiştir.

6)     X merceğinin arkasından bakıldığında cisimlerin daha büyük bir görüntüsü, Y merceğinin arkasından bakıldığında cisimlerin daha küçük görüntüsü görülür. Buna göre X ve Y mercekleri hangi seçenekte verilenler olabilir?
A)        B)            C)           D)   

7)     Hava az yoğun, cam çok yoğun ortamdır. Buna göre cam ortamından hava ortamına gönderilen ışık ışının izleyeceği yol hangi seçenekte doğru çizilmiştir?

A)      B)      C)      D) 
8)    
Işık ışınının K saydam ortamından L saydam ortamına geçişi şekil I’deki gibi, L saydam ortamından M saydam ortamına geçişi şekil II’deki gibi olmaktadır.

Buna göre ışık ışınının M saydam ortamından K saydam ortamına geçişi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)     B)     C)     D) 

9)     I. Teleskop    II. Mikroskop    III. Kapı zili    IV. Dürbün
Yukarıdaki araçların kaç tanesinde merceklerden faydalanılmıştır?
A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

10)     Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ince kenarlı bir mercek üzerine gönderilen paralel ışık ışınlarının izlediği yol doğru olarak gösterilmiştir?
A)          B) 
C)          D) 

11)     I. Ses, tanecikli ortamda iletilir.
II. Ses enerjisi başka bir enerjiye dönüşmez.
III. Sesin sürati katı ortamda, sıvı ortama göre daha fazladır.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  I ve II    B)  I ve III    C)  II ve III    D)  I, II ve III

12)     Sesin sürati yayıldığı ortamın;
I. Cinsine    II. Sıcaklığına    III. Rengine
niceliklerinden hangilerine bağlıdır?
A)  I ve II    B)  I ve III    C)  II ve III    D)  I, II ve III

13)    
Şekil I'de hava ortamında bulunan çalar saatin sesi duyulabildiği hâlde şekil II'deki havasız ortamda bulunan çalar saatin sesi duyulamamaktadır.
Bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz?

A)  Cam fanusun sesi iletmediğine            B)  Ortam değiştiğinden sesin süratinin artığına
C)  Sesin yayılması için maddesel ortam gerektiğine    D)  Sesin her ortamda yayılabildiğine
14)     Zehra, sınıftaki arkadaşlarına besin zincirlerinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe canlı sayısında azalma olduğunu söyleyerek bir ekosistemdeki besin zincirini oluşturan canlıların miktarlarını grafik çizerek göstermiştir.
Buna göre numaralarla gösterilen yerlere aşağıda verilenlerden hangisi yazılabilir?
     I     II     III     IV
A)    Atmaca      Tavşan      Yılan      Havuç
B)    Tavşan      Yılan      Havuç      Atmaca
C)    Yılan      Havuç      Atmaca      Tavşan
D)    Havuç      Atmaca      Tavşan      Yılan

15)     I-Ağaç    II-Tavuk        III-Koyun    IV-İnek
Yukarıdaki canlılardan hangisi üretici canlılar grubundadır?
A)  I        B)  II        C)  III        D)  IV

16)     Yukarıda verilen bilgiler doğru ise sondaki kutucuğa "D", yanlış ise "Y" yazılacaktır.
Buna göre tablonun son görünümü hangi seçenekteki gibi olur?
A) DDD    B) YDD
C) DDY    D) DYY

17)     I. Yıldırım ve şimşek gibi doğa olayları toprağa azot bağlar.
II. Hayvan atıklarındaki azotlu bileşikleri çürükçül canlılar ayrıştırarak toprağın yapısına katar.
III. Topraktaki bazı bakteriler, bitkilerin protein ihtiyacı için gerekli azotu sağlar.
Azot döngüsü ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A)  Yalnız I    B)  I ve II    C)  II ve III    D)  I, II ve III

18)     Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm logusudur?
A)          B)          C)          D) 

19)     1-Gazete    2-Çürük Portakal    3-Plastik Su Şişesi    4-Elma Kabuğu    5-Cam Şişe    6-Plastik Kap
Yukarıda numaralandırılmış maddelerden hangilerinin geri dönüşümü yapılabilmektedir?
A)  1, 2 ve 3    B)  2, 3 ve 5    C)  1, 3, 5 ve 6    D)  3, 4, 5 ve 6

20)        Aşağıdakilerden hangisi biyo-teknolojinin olumsuz etkilerindendir?
A) Tohum üretiminin ithalata bağımlı hâle gelmesi    B) Yüksek besleyici özelliğe sahip gıda üretimi
C) Gübre ve ilaç kullanımının azaltılması            D) Sebze ve meyvelerin raf ömrünün uzatılması

21)      Eşit kütledeki K, L ve M maddeleri özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında bu maddelerin sıcaklık - zaman grafiği yandaki gibi oluyor.
Buna göre K, L ve M maddelerinin özısı değerlerinin büyükten küçüğe doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) K > L > M    B) M > K > L    C) K > M > L    D) M > L > K

22)     Hangi seçenekte özısının birimi doğru verilmiştir?
A) Joule/g     B) Joule/g.oC    C) Joule/ oC    D) oC/gram

23)     Yandaki K ve L maddelerine ait sıcaklık zaman grafiği verilmiştir. Grafiğe göre;
I. K maddesi ısı vermiştir.
II. K'nın verdiği ısı, L'nin aldığı ısıdan azdır.
III. Denge sıcaklığı 50 oC'dir.
yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

24)     Eşit miktarda ısı verilen maddelerin sıcaklığında meydana gelen artışın, maddenin kütlesine bağlı olduğunu öğrencilerine göstermek isteyen bir öğretmen aşağıdaki deney düzeneklerinden hangisini hazırlamalıdır? (Sıvıların özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıldığı kabul edilecek.)
A)      B)     
C)      D) 

25)     Yandaki tabloda üç maddelerin özısı değerleri verilmiştir.
Eşit kütledeki bu maddeler, sıcaklıkları 20oC'den 100oC'ye çıkıncaya kadar özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor.
Buna göre hangi madde en uzun süre ısıtılmıştır?
A) Demir        B) Bakır
C) Alüminyum    D) Kurşun

26)     Yukarıdaki tabloda bazı sıvıların buharlaşma ısıları verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Suyun tanecikleri arasındaki çekim kuvvetleri en fazladır.
B) Kaynama sıcaklığındaki 1 gramlık örnekleri aynı sıcaklıkta gaz hâline geçerken en az ısı aseton için harcanır.
C) Yoğuşma sıcaklığındaki 1 gram alkol buharı aynı sıcaklıkta sıvı hâle geçerken 854 Joule ısı verir.
D) Hepsinin kaynama sıcaklığındaki 1’er gramlık örneklerine 100 Joule ısı verildiğinde en çok buharlaşan eter olur.

27)     Yandaki erime ısıları verilmiş olan metallerin erime sıcaklığında bulunan 10 gramlık örnekleri ısıtılıyor. Hangi metal en az ısı ile tamamen sıvı hâle geçer?
A) Kurşun
B) Demir
C) Bakır
D) Alüminyum

28)     I. Elimize döktüğümüz kolonya buharlaşırken elimizden ısı alır.
II. Klima ve soğutucularda, hızla yoğunlaşan ve buharlaşan gazlar kullanılır.
III. Isınan havanın yükselmesi hâl değişimi esnasında ısı alışverişi olduğunu kanıtlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III
29)    
2 gram saf X maddesinin sıcaklık–ısı grafiği yukarıda verilmiştir.

Buna göre X maddesinin erime ısısı kaç J/g’dir?
A) 10    B) 25    C) 35    D) 50

30)     Saf X, Y, Z ve T maddelerinin erime ve kaynama sıcaklıkları yukarıdaki tabloda verilmiştir.

Buna göre bu maddelerin 0°C’deki örneklerinin sıcaklığı 100°C’ye çıkarıldığında hangisi iki kez hâl değiştirir?
A) X        B) Y        C) Z        D) T

31)     Yanda saf bir maddenin ısınma grafiği görülmektedir.

Buna göre madde hangi bölgelerde hâl değiştirmektedir?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I, III ve V
D) II, IV ve V

32)     I. Şimşek oluşumu elektriklenme olayına örnektir.
II. Fotokopi makinesi elektriklenmeden yararlanılarak geliştirilmiş bir araçtır.
III. Elektrik yüklerini depolama özelliğine sahip bileklikler yüklerin, elektronik cihaza zarar vermesini engellemek için kullanılır.
Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve II        B) I ve III        C) II ve III        D) I, II ve III

33)     Yalıtkan iplerle asılı olan K ve L kürelerinin arasına (+) pozitif yüklü M cismi getirildiğinde K ve L kürelerinin denge durumu yukarıdaki gibi olmaktadır.

Buna göre K ve L kürelerinin yükleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
      K     L            K     L
A)    –      –        C)    +      +
B)    +      Nötr        D)    –      Nötr

34)     Birbirlerine temas eden iletken nötr K ve L kürelerine şekildeki gibi (–) yüklü M çubuğu yaklaştırılıyor. Önce K ve L küreleri birbirinden ayrılıp sonra M çubuğu uzaklaştırılırsa K ve L kürelerinin yükleri hangi seçenekte doğru verilmiş olur?
      K     L             K     L
A)    +      –        C)    –      +
B)    Nötr      Nötr        D)    –      Nötr

35)      İletken K ve L küreleri özdeştir. K küresi pozitif (+) yüklü, L küresi negatif (–) yüklüdür. Küreler birbirlerine dokundurulup ayrılırsa son durumda kürelerin yükleri ile ilgili olarak;

Cem: İkisi de pozitif (+) yüklü olabilir.
Ezgi: İkisi de negatif (-) yüklü olabilir
Ece: K negatif (-) yüklü, L pozitif (+) yüklü olabilir.

yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin söylediği ifadeler doğru olabilir?
A) Cem ve Ezgi        B) Cem ve Ece    C) Ezgi ve Ece        D) Cem, Ezgi ve Ece

BAŞARILAR…. Cevapları cevap anahtarına işaretlemeyi unutmayınız…
CEVAP ANAHTARI

1) B
2) C
3) C
4) C
5) C
6) B
7) D
8) B
9) C
10) A
11) B
12) A
13) C
14) B
15) A
16) C
17) D
18) A
19) C
20) A
21) D
22) B
23) B
24) C
25) C
26) B
27) A
28) A
29) B
30) A
31) B
32) D
33) B
34) C
35) A

 

Yeni yorum ekle

Başlık Kategori
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 5.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 6.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 7.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri Dersi 8.Sınıf 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 8.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 6.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
2017-2018 Fen Bilimleri 5.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı S... Yazılı Soruları
Ay’ın Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
Güneş’in Yapısı ve Özellikleri Ödev Sayfası Çalışma Kağıdı
2016-2017 8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 7.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
2016-2017 5.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Ya... Yazılı Soruları
8.Sınıf Arı Yayınları TEOG2 Deneme 1 İndir Deneme Sınavı / TEOG Deneme
8.Sınıf Maddenin Yapısı ve Özellikleri Tüm Konular... Çalışma Kağıdı
8.Sınıf Asitler Bazlar ve Kimyasal Tepkimeler 20 S... Deneme Sınavı / TEOG Deneme

Sınavlar