Fen ve Teknoloi 8. Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

-A A +A

Açıklama: 

Koçak Ortaokulu 2013-2014 Öğretim Yılı Fen ve Teknoloji Dersi 8-A Sınıf 1. Dönem 3. Yazılı Soruları Adı Soyadı: Kitapçık Türü: A 1) Sarışın bir anne ile sarışın bir babanın ilk çocuklarının kız olma ihtimali yüzde kaçtır? A) % 25 B) % 50 C) % 75 D) %100 2) Aşağıdaki insan genotiplerinden hangisi bir erkeğe aittir? A) XX B) XY C) Tt D) Bb 3) Aşağıdakiierden hangisi kalıtsal bir hastalıktır? A) Hemofili B) Menenjit C) Tifo D) AİDS 4) I. Kaktüslerin yapraklarının diken şeklinde olması II. insan derisinin yazın bronzlaşması III. Bukalemunun renk değiştirmesi Yukarıda verilenlerden hangileri adaptasyondur? A) I ve II B) II ve III C) l ve lll D) I, II ve III 5) Bir DNA zincirinde G-T- C-A-T-A dizilimi olduğuna göre, bunun karşı zincirindeki dizilim aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) G-T-C-A-T-A B) A - C - T - G - C - G C) C - A- G- T- A- T D) G-G-C-T-A-C 6) Aşağıdakilerden hangisine kaldırma kuvveti etki etmez? A) Havadaki uçağa B) Denizde yüzen dalgıca C) Uzay boşluğundaki astronota D) Akvaryumun içindeki balığa 7) Kütlesi 180 g olan bir taş tamamen su dolu kaba bırakıldığında 30 cm3 su taşıyor. Buna göre taşın yoğunluğu kaç g/cm3 tür? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 8) Yandaki resimde hacimleri eşit olan X, Y, Z ve T cisimlerinin sıvı içindeki durumları görüldüğü gibidir. Bu cisimlerden hangisine uygulanan kaldırma kuvveti en küçüktür? A) X B) T C) Z D) Y 9) Yandaki kapta sıvı içinde dengede duran K, L ve M cisimlerinin ve sıvının yoğunluğuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (d: yoğunluk) A) dK > dM = dsıvı > dL B) dL > dM = dsıvı >dK C) dL > dM > dK > dsıvı D) dL > dM = dK > dsıvı 10) Özdeş küplerden oluşturulmuş A, B ve C cisimlerinin yatay düzleme uyguladıkları basınçlar PA, PB ve PC'dir(P: Basınç). Buna göre aşağıdakileden hangisi doğrudur? A) PC>PB>PA B) PA = PB = PC C) PB > PA = PC D) PA>PB>PC 11) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? A) Bir balonun havada yükselebilmesi için havadan daha yoğun gazla doldurulması gerekir. B) Bir cismin suda yüzebilmesi için kaldırma kuvvetinin cismin ağırlığından fazla olması gerekir. C) Sıvıların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti sıvıların hacimlerine bağlıdır. D) Sıvının içindeki cismin ağırlığı azalmaz, sadece kaldırma kuvveti cismin ağırlığının azalmış görünmesine neden olur. 12) Kütle-hacim tablosu verilen K,L,M,N katı cisimleri su dolu olan kaba bırakıldığında hangi cisim dibe batar? Cisim Kütle (g) Hacim ( cm³) Yoğunluk (g/ cm³) K 15 15 L 10 20 M 40 20 N 20 30 A) K B) L C) M D) N 13) Aşağıdaki belirtilen seviyeye kadar su dolu kaplardan hangisinde kabın tabanına uygulanan sıvı basıncı en küçüktür? 14) Arzu öğretmen sınıfa kapakları çıkartılmış,belirli noktalarındaki özdeş delikleri oyun hamuru ile kapatılmış, içinde X ve Y sıvıları bulunan 4 adet şişe getiriyor. Arzu Öğretmen Emre’nin oyun hamurlarından ikisini çıkararak sıvı basıncının sıvının cinsine bağlı olduğunu göstermesini istiyor. Emre’ye hangi iki şişedeki oyun hamurunu çıkarmasını tavsiye edersiniz? A) I ve IV B) I ve II C) II ve III D) III ve IV 15) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri pascal prensibine dayanılarak yapılmıştır? I.Hidrolik frenler II.Su cendereleri III. Hidrolik kaldıraçlar A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I , II ve III 16) 8/D sınıfından Başak, sıcak hava balonuyla gökyüzüne doğru yükseliyor. Başak’ın yükselirken balonla ilgili olarak yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır? A)Balonun içindeki gazın yoğunluğu havanın yoğunluğundan azdır B) Balonun ağırlığı, balona uygulanan kaldırma kuvvetinden azdır C) Balona, yukarı doğru hareket ettiği için sadece kaldırma kuvveti etki eder D) Balon dengelenmemiş kuvvetler etkisindedir 17) Feyza açık hava basıncını iki farklı deney ile ölçüyor. Deney sonuçları şekilde gösterildiği gibi ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 1. deneyi S noktasında yaptı ise 2. deneyi R ya da P noktasında yapmıştır. B) 1. deneyi P noktasında yaptı ise 2. deneyi R ya da S noktasında yapmıştır C) 1. Deneyi R noktasında yaptı ise 2. deneyi P noktasında yapmıştır. D) Her iki deneyi de S noktasında yapmıştır 18) Aşağıdakilerden hangisinde amaç basıncı artırmaktır? A) Toplu iğne kullanmak B) Paten giymek C) Kar ayakkabısı giymek D) Tekerlere zincir takmak 19) HCl bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Hidro klorür B) Hidrür klor C) Hidrojen klorür D) Hidrojen klor iyodür 20) Z X T Y Periyodik cetvelde yerleri belirtilen X, Y, Z ve T elementlerinin oluşturduğu bileşiklerden han- gisinin formülü yanlış verilmiştir? A) XZ B) YZ2 C) YT2 D) X2T 21) X Z Y T Şekildeki periyodik cetvelde yerleri belirtilen X, Y, Z ve T elementlerinden hangileri oksijenle iyonik bağlı bileşik oluşturur? (80) A) Yalnız Y C) Z ve T B) X ve Y D) Y ve Z 22) Bir bileşikte X+n ve Y~m iyonları bulunmaktadır. Bu bileşiğin formülü XY3 olduğuna göre, n ve m sayıları kaçtır? n m A) 3 1 B) 3 3 C) 1 3 D) 1 2 23) Periyodik cetvelde sağdan sola, yukarıdan aşağı metal özellik artarken, ametal özellik azalır. Z Y X T Şekildeki periyodik cetvelden alınan bir kesitte ba- zı elementlerin yerleri belirtilmiştir. Hangi iki elementin oluşturduğu bağın iyonik karakteri en fazladır? A) X ile Z B) X ile Y C) T ile Z D) T ile Y 24) X+2 : 2, 8, 8 Y-1 : 2, 8, 8 İyonlarının elektron dağılımı verilen X ve Y atomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)X metal sınıfındandır. B)Y nin atom numarası 17 dir. C)Aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururlar. D)Serbest halde X atomik, Y moleküller yapıdadır. 25) Umut, Buket ve Kemal kimyasal bağa aşağıdaki örnekleri veriyor. Hangilerinin verdiği örnekler doğrudur? A) Yalnız Umut C) Umut ve Buket B) Yalnız Kemal D) Umut ve Kemal 26) Yukarıdaki kavram haritasında kaç numara ile belirtilen bilgi yanlıştır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 27) Öğretmen Ayşe'ye X, Y, W, ■ ile gösterilen bileşiklerin özelliklerini gösteren tabloyu verip bu bileşiklerdeki bağ türünü yazmasını istiyor. Bileşik Özellikler Bağ türü X İyonları arasında elektriksel çekim etkindir. İyonik Y Farklı cins iki ametal atomundan oluşur. Kovalent W Moleküler yapıya sahiptir. İyonik ■ Atomları arasında elektron ortak- lığı vardır. Kovalent Ayşe bu bileşiklerden hangisinin bağ türünü tabloda yanlış yazmıştır? A) X B) Y C) W D) ■ 28) Şekildeki periyodik tabloda X, Y, Z ve T elementlerinin yerleri belirtilmiştir. Bu element atomları arasında oluşan bağ türü aşağıdakilerin hangisinde yanlış verilmiştir? Elementler Bağ türü A) X ile Z İyonik B) T ile T Kovalent C) Y ile T Kovalent D) Y ile Z İyonik 29) Atom Nötron sayısı Atom numarası X 12 12 Y 16 15 Çizelgede nötron sayıları ve kütle numaraları verilen X ve Y elementlerinin oluşturduğu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) XY2 B) X3Y2 C) XY4 D) X2Y3 30) Yukarıdaki kartlarda bazı elektron sayıları verilmiştir. Atom numarası 14 olan bir elementin elektron dizilişini göstermek için hangi kartlar hangi sırayla dizilmelidir? A) Kırmızı, yeşil, mavi B) Kırmızı, mavi, sarı C) Salı, yeşil, mavi D) Sarı, kırmızı, yeşil 31) Atom numarası 20 olan Ca elementinin periyodik tablodaki yeri aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) 4. Periyot, 1A grubu B) 4. Periyot, 2A grubu C) 2. Periyot, 3A grubu D) 3. Periyot, 1A grubu 32) Elektriği iletir. Elektron verir. Parlaktır. Katyon olur. Anyon olur. Elektron alır. Eğilip bükülür. Birbiriyle bileşikyapmaz. Isıyı iyi iletir. Kırılgandır Mat görünümlüdür. Elektriği iletmez. Nadide tabloda ametal ve metallere ait özelliklerden metallere ait olan kutucukları boya kalemi ile karalıyor. Karalama işlemi bittikten sonra ortaya aşağıdaki şekillerden hangisi çıkar? A) B) C) D) 33) Bir elementin periyodik çizelgedeki yeri aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir? A) Kütle numarası B) Atom numarası C) Değerliği D) Kimyasal özellikleri 34) 8 -Periyodik cetvelin aynı periyodunda bulunan X , Y , Z ile ilgili I. X bir alkali metaldir II. Y bir soygazdır. III. Z bir halojendir. Buna göre bu elementlerin atom numaraları arasındaki bağıntı nasıl olur? A) Z > Y > X B) Y > Z > X C) X > Y > Z D) Y >X >Z 35) Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisi iyonik bağ içerir? A) NO2 B) H2O C) CaO D) HNO3 36) Kovalent bağ ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ametal atomları arasında oluşur. B) Elektron ortaklaşması ile oluşur. C) Aynı tür veya farklı tür atomlar arasında oluşur. D) Metal ve ametal atomları arasında oluşur. 37) Yukarıda periyodik tablodan bir kesit bulunmaktadır. Bu tablodan yararlanarak aşağıda verilen ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz? A) K, ametaldir. B) L, 3+ iyon yüküne sahiptir. C) M, soygazdır. D) N, alkali metaldir. 38) Aşağıdakilerden hangisi elektron alarak negatif yükle yüklenir? A) Demir B) Kükürt C) Magnezyum D) Alüminyum 39) Şekildeki elektron dağılımları verilen X" ve Y" taneciklerinin yükü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? n m A) 0 +2 B) 0 +3 C) +3 -1 D) +3 +5 40) X atomu ile hidrojenin oluşturduğu XH2 bileşiği iyonik yapılı olduğuna göre, X in atom numarası aşağıdakilerden hangisi olamaz? (H Atom No:1) A) 4 B) 8 C) 12 D) 20 BAŞARILAR DİLERİM Lokman BAŞ Fen ve Teknoloji Öğretmeni Süre: 40 dakikadır… CEVAPLARI CEVAP ANAHTARINA KODLAYINIZ…

Gönderen: 

Lokman BAŞ
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.